Zapisy do klubów Polskiego Merseyside

wybierz jedną z opcji, bez wyboru formularz nie będzie ważny
np. Szachowy, Plastyczny, Gitara itd
( uczestnika )
( w przypadku dziecka opiekuna )
( w przypadku dzieci opiekuna )
( w przypadku dziecka - opiekuna, rodzica )
( uczestnika )
( np. 3-5 lat, 0-3 lat, pełnoletni )
( np. klub brzdąca - sobota 11-13 / klub popoludniowy dla dzieci, sroda i piątek 16-18 )
( np. szachy - poziom zaawansowany )
( należy wpisać TAK lub NIE )

UMOWA REJESTRACJI CZŁONKA ZAJĘĆ KLUBÓW POLSKIEGO MERSEYSIDE

1.Niniejsze warunki uczestnictwa wraz z formularzem rejestracji stanowią umowę uczestnictwa w zajęciach POLSKIEGO MERSEYSIDE .
2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się uczestnika z ofertą, oraz wypełnieniu i przesłaniu Formy Rejestracyjnej.
3. Umowa zawarta w imieniu uczestnika chcącego brać udział w zajęciach organizowanych przez POLSKIE MERSEYSIDE , musi być podpisana przez prawnego opiekuna uczestnika (za podpis jest uznawane wciśnięcie przycisku POTWIERDZAM I PODPISUJE FORMULARZ i wysłanie formy online).

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Umowa pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem zostaje zawarta w momencie uzupełnienia formy rejestracyjnej.

2. Uczestnik jest zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości ustanowionej na dany klub za miesiąc; na miesiąc z góry do 3-go dnia danego miesiąca.

3. Forma płatności – przelew lub gotówka.

4. Konto bankowe to:
Wisla Krakow UK CIC numer konta:19485626 sort code: 23-69-72

ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. O wszelkich zmianach w umowie organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć prowadzonych w danym dniu, bez zwracania kosztów, jeśli ich realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora.

3. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w zajęciach w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, organizator zastrzega, że wpłacone pieniądze nie będą zwracane, bez podania poważnej przyczyny. Za poważne przyczyny uznaje się m.in. choroby oraz ważne wydarzenia rodzinne. Osoby, które uznają, czy sytuacja jest poważna to Bartosz Lisowski, Michał Frąckowiak lub Marcin Całka. 4. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia uczestnika, takich jak spóźnienie się na zajęcia, wyjście przed czasem, nie zgłoszone choroby, rezygnacja z niektórych zajęć.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika podczas zajęć.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z niepełnych informacji podanych przez uczestnika w formie rejestracyjnej.

3. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelną realizację programu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przebiegu szkoleń wynikające z nieprzewidywalnych warunków, takich jak warunki pogodowe, decyzje organów państwowych i innych instytucji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestnika.

BEZPIECZEŃŚTWO 1. Organizator oświadcza, że prowadzący zajęcia i kluby posiadają niezbędne uprawnienia, szkolenia i kursy, oraz zaświadczenia o niekaralności potrzebne do prowadzenia zajęć i klubów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNICZĄCEGO I OPIEKUNA

1. Uczestnicy muszą przesłać Organizatorowi prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, aby móc wziąć udział w zajęciach.

2. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny jest zobowiązana do podania wszystkich istotnych informacji dotyczących zachowania dziecka i jego zdrowia.

3. Opiekun uczestnika, który przywiózł i odebrał go z zajęć, ma obowiązek zapewnienia w razie potrzeby dowodu tożsamości.

4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnego ekwipunku podanego osobiście przez prowadzącego zajęcia.

5. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wskazówek i zaleceń organizatora i wychowawców.

7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji dotyczących procedur bezpieczeństwa.

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane jego winą.

9. Zalecane jest, aby uczestnik posiadał polisę od nieszczęśliwych wypadków.

10. Rodzic/opiekun przesyłając powyższą formę, wyraża zgodę na opcjonalne udostępnianie i korzystanie z wizerunku uczestnika zajęć w celach promocyjnych w social mediach. Jeśli jest inaczej, należy to zgłosić i przynieść odręcznie pisane oświadczenie o zakazie publikacji wizerunku. 

11. Opieknunowie z Polskiego Merseyside są odpowiedzialni za dziecko tylko w trakcie zajęć, po wyjściu z zajęć wraca pod opiekę opiekuna.

12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do wzorowego i przykładnego zachowania.

PARTNERZY

1.Podpisując umowę, uczestnik wyraża zgodę na kontakt i udostępnienie numeru telefonu lub adresu email, do współpracy z partnerami biznesowymi Wisla Krakow UK CIC w tym POLSKIE MERSEYSIDE – lista partnerów udostępniana na prośbę. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na powyższy punkt należy przynieść odręcznie podpisane oświadczenie o zakazie. 

Niniejszym oświadczam, że wszystkie fakty i informacje przedstawione w niniejszym formularzu rejestracyjnym są prawdziwe. Pozwalam na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższych zgłoszeniach w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

WISLA KRAKOW UK CIC COMPANY NUMBER 11928666